کارت بازرگانی


کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به نام شخص و یا شرکت صادر می شود به دارنده کارت بازرگانی اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي

بپردازد. اخذ کارت بازرگانی حدود 30 روز کاری زمان می برد.کارت بازرگانی پس از یکسال منقضی می شود و در صورت تمایل نیاز به تمدید

دارد. اخذ کننده کارت در صورت تمایل همچنین می تواند کارت بازرگانی خود را در هر زمانی که صلاح بداند ابطال کند.