اخذ کارت بازرگانی


اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی
كارت بازرگاني Business Cards ،مجوزي است كه به نام شخص و یا شرکت صادر می شود به دارنده کارت بازرگانی اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد. تجارت شامل سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد تا حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز و… می شود.
مطالبی که پیش از اقدام برای اخذ کارت بازرگانی لازم است بدانید:
– کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
– هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
– برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
– آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
– حضور متقاضی برای شرکت در کلاسهای اتاق بازرگانی اجباری می باشد.
– دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود
– برای اشخاص حقیقی بر اساس درامد مشمول مالیات طبق نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی 25% درآمد محاسبه و اخذ میگردد.

الف) مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
1- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
2- عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید
3- مدارک شناسایی (پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه)
4- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
6- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهاي 2 الی 8 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است به همراه اصل دسته چک)
7- اصل مدرك تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه، مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند .
تبصره : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .
تبصره :افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .
8- ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:
الف: سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر کار
ب: اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر کار.
ج: اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی، براي محل کار.
9- پیش ثبت نام کد اقتصادي
10- گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
11- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد .
12- فرم دال (به همراه مهر و امضای متقاضی و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
13- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي 3 و 7 و10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك میباشند.
14- مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي ،صنوف تولیدي داراي پروانه کسبمشمول این بند نمی گردند

ب) مدارک لازم برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
1- داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
2- عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید
3- مدارک شناسایی (پشت و روی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه)
4- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
5- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
6- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 و یکی از شرایط مندرج در بندهاي 2 الی 8 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است به همراه اصل دسته چک)
7- اصل مدرك تحصیلی معتبر حداقل دیپلم متوسطه، مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند .
تبصره : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .
تبصره :افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما 3 سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .
8- ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:
الف: سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي
ب: اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
ج: اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي ،چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد.
9- کد اقتصادي جدید
10- گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
11- اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد
12- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، موضوع فعالیت شرکتهاي با مسئولیت محدود و یا تضامنی بایستی در راستاي صادرات و واردات کالا باشد.
13- در خصوص شرکت هاي با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت هاي داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت هاي سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهاي سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.
14- فرم دال (به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)
15- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارك فوق به استثناي بند هاي 3 و 7 و10 ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارك میباشند.
16- مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي ،صنوف تولیدي داراي پروانه کسبمشمول این بند نمی گردند