تمدید کارت بازرگانی


تمدید کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی
اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.
الف)مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی :
1- گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاري به آدرس مندرج درکارت بازرگانی ار طرف سازمان امور مالیاتی.
2- اظهارنامه هاي مالیات بر ارزش افزوده سالهاي 90 و 91 و 92 و 93 و 94 واصل و کپی کلیه برگهاي قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است
3- در صورت تغییر ادرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید
4- مدرك تولیدي معتبر از یکی از وزارتخانه هاي تولیدي براي واحدهاي تولیدي(صنوف تولیدي داراي پروانه کسب مشمول این بند نمیگردند)
5- مدارك مالکیت:
الف- سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی، به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه).
ب- اجاره نامه محضري معتبر به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه).
ج- اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام متقاضی ، براي محل کار و به آدرس دفتر کار( آدرس اظهارنامه)
توجه : درصورتیکه از تاریخ انقضاي کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارك فوق ارائه مدارك ذیل نیز الزامی است :
الف -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ب- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند1 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است) .
ج- اصل مدرك تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارك خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك اطلاعات و ارتباطات فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرك تولید هستند .
تبصره: افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما سه سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

ب)مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی :
1- فرم د درصورت تغییر مدیرعامل نیاز به گواهی امضاءدردفترخانه اسناد رسمی دارد
2- گواهی موضوع ماده 186 ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاري از طرف سازمان امور مالیاتی
3- اسکن اظهارنامه هاي مالیات بر ارزش افزوده سال 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و کلیه برگهاي قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سالهایی که کارت بازرگانی تمدید اما به اتاق تهران ارائه نگردیده است در سامانه پرتال اتاق تهران .
4- مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزي شرکت و یا آدرس کارخانه .
5- عکس تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید
6- روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت تاکنون .
7- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارك مدارک زیر مورد نیاز می باشد:
الف- کارت ملی مدیرعامل.
ب- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ج- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کسانیکه سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .)
د- داشتن حداقل سن 23 سال تمام
ه- مدرك تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
تبصره : دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی، کشاورزي، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات ازمراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرك فوق معاف می باشند .
تبصره : افرادي که فاقد مدرك تحصیلی می باشند در صورتی که داراي معیارهاي سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارك مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند
تبصره:افرادي که فاقد مدرك تحصیلی هستند اما سه سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .
8- ارائه یکی از مدارك مالکیت ذیل:
الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزي
ب: اصل اجاره نامه محضري معتبر به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي.
ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاك داراي کد رهگیري به نام شرکت، براي محل کار و به آدرس دفتر مرکزي (چنانچه مالک یکی از
اعضاء هیات مدیره شرکت باشد ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادي کافی می باشد)
9- درصورتیکه از تاریخ انقضاي کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارك ارائه مدارك ذیل نیز الزامی است :.
الف-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
ب- مدرك تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)
ج- اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاري وحسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یکسال و گردش مالی مناسب (درصورت نداشتن گردش یکساله دارا بودن شرط لازم برابر بند 1 شاخصهاي احراز صلاحیت و اهلیت متقاضیان با ارائه مدرك مربوطه مورد قبول است )

توجه :
الف) در شرکتهاي سهامی چنانچه مدت تصدي هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست
ب) درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر ، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .