ابطال کارت بازرگانی


ابطال کارت بازرگانی

ابطال کارت بازرگانی
ابطال کارت بازرگانی به صورت اختیاری و یا اجباری انجام می پذیرد.
الف) ابطال اختیاری (انصراف):
اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می‌توانند با ارایه مدارک لازم به اتاق‌های بازرگانی و تعاون، اداره کل مقررات صادرات و واردات یا کل بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی نمایند.
ب) ابطال اجباری:
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت بازرگانی می‌تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، در نتیجه در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.
ضمناً اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات‌های مربوطه از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا شعب آن در شهرستان‌ها به طور موقت یا دایم محروم و کارت بازرگانی آنان نیز باطل می‌شود.

مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقيقي:
– تقاضاي شخص در 1 نسخه.
– گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سالهایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سالهای 90 به بعد الزامي است)
– گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال(در صورت توليدي بودن)
– اصل کارت بازرگاني.
– اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها

مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگاني حقوقي:
– تقاضاي شخص در 1 نسخه.
– گواهي مفاصا حساب دارائي آخرين سال مالياتي جهت ابطال (به همراه داشتن برگه هاي قطعی سالهایی که کارت بازرگانی اعتبار داشته و همچنین ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده و یا اظهارنامه های مالیاتی سالهای 90 به بعد الزامي است)
– گواهي مفاصا حساب بيمه تامين اجتماعي جهت ابطال.
– اظهارنامه ابطالي ثبت نام در دفاتر بازرگاني در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها
– صورتجلسه مجمع عمومي براي شرکتهاي سهامي عام، خاص و صورتجلسه هيئت مديره براي ساير شرکتها مبني بر ابطال کارت بازرگاني (در صورت عدم انحلال)
– تصوير روزنامه رسمي اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال)
– اصل کارت بازرگاني.

مدارك مورد نياز جهت تعليق کارت بازرگاني حقيقي و حقوقي:
– تقاضاي شخص در 1 نسخه.
– اصل آگهي روزنامه مفقودي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقيقي و يا حقوقي ] و شماره کارت بازرگاني در روزنامه درج گردد.)