اخذ کد اقتصادی


اخذ کد اقتصادی

امور مربوط به اخذ کد اقتصادی شما در طول مدت حداکثر 14 روز  توسط موسسه منجی نوین انجام خواهد شد. موسسه پس از مشاوره رایگان و اخذ مدارک لازم از شما کارفرمای محترم امور سامانه ای و اداری را آغاز خواهد کرد. و در طول زمان انجام امور می توانید از طریق راه های ارتباطی مورد ثبتی خود را پیگیری نمایید.

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد می تواند  برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. این کد برای امور مهم تجاری نظیر اخذ کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها ، اخذ قرارداد با شرکت های دولتی و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک  باید وجود داشته باشد.

 

کد اقتصادی :

هر شرکت و یا موسسه بعد از اینکه به ثبت رسید و آگهی تأسیس آن صادر شد می تواند  برای اخذ کد اقتصادی اقدام نماید. کد اقتصادی یک شناسه 12 رقمی است که برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده می شود.
این کد برای امور مهم تجاری نظیر اخذ کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها ، اخذ قرارداد با شرکت های دولتی و صادر کردن فاکتور و حتی باز کردن حساب در بانک  باید وجود داشته باشد.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که کد اقتصادی نداشته باشند روند مالیاتی آنها با مشکل روبه رو خواهد شد و در صورتی که پرونده مالیاتی تشکیل ندهند در مقابل ضوابط وقوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس شناخته می شوند.

اشخاصی که باید کد اقتصادی اخذ نمایند:
1- تمامی اشخاص حقوقی که در زمینه ی تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالاها و امور خدماتی فعالیت دارند.
2- تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه تولید، مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا و خدمات فعالند.
اشخاص حقیقی باید دارای پروانه ی کسب و کار از مراجع مربوطه بوده و محل فعالیت تجاری داشته باشند و شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند.
اشخاص غیر مکلف به اخذ کد اقتصادی:
1- مساجد و تکایا
2- اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلمسازی و فعالیت های مرتبط، طراحی ، خطاطی ، نقاشی ، نویسندگی ، ترجمه کتاب ، گرافیک و ویراستاری اشتغال دارند.
3- اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند.از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
4- اتحادیه های امور صنفی ( به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.)
5- اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند و شرایط مذکور در بند (الف-2) این دستورالعمل را دارا نمی باشد بشرط آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.

مدارک لازم جهت کد اقتصادی:

1- برابراصل مدارک ثبتی شرکت

2-برابراصل مدارک شناسایی

3-گواهی امضاء صاحبان امضاء

4-سند یا اجاره نامه شرکتی

5-وکالتنامه شرکتی وکپی برابراصل وکالتنامه

6-قبض تلفن

7-دفترچه کد اقتصادی(توسط موسسه منجی نوین به شما ارائه می گردد.)