فروش املاک غیرمنقول


الف)الزام به تنظیم سند

-خواهان : مشخصات خریدار : نام-نام خانوادگی-نام پدر-شغل-محل اقامت : شهر.خیابان.کوچه.شماره.پلاک

-خوانده : مشخصات فروشنده: نام-نام خانوادگی-نام پدر-شغل-محل اقامت : شهر.خیابان.کوچه.شماره.پلاک

-وکیل یا نماینده قانونی : مشخصات وکیل

-تعیین خواسته و بهای آن : الزام خوانده به تنظیم سند رسمی مورد معامله و نیز کلیه خسارات قانونی

-دلایل و منضمات دادخواست :

1-تصویر مصدق مبایعه نامه 2 – تصویر مصدق سند مالکیت(در صورت وجود)  3-استعلام ثبتی  4-مستندات پرداخت ثمن معامله  5-تصویر مصدق گواهی عدم حضور صادره از دفترخانه6 -تصویر مصدق چک های مابقی بهای مورد معامله در دفترخانه

 

شرح دادخواست :

ریاست محترم مجتمع قضایی ……

با سلام و عرض ادب احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب طی مبایعه نامه شماره …. مورخ …… در پلاک ثبتی …. بخش ….. تهران از خوانده خریداری کرده و همزمان با امضاء مبایعه نامه از ثمن مقرر مبلغ ….. ریال به خوانده پرداخت و مابقی آن به هنگام تنظیم سند رسمی موکول شده است.نظر به اینکه خوانده با وصف آماده بودن بقیه بهای مورد معامله در موعد و زمان تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نگردیده و تعهدات قراردادی خود را انجام نداده است ، فلذا با تقدیم این دادخواست و ضمایم مربوطه تقاضای رسیدگی به خواسته اینجانب و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه شماره مذکور دادرسی با استناد به مواد 10 ، 219 الی 225 و 1301 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مورد استدعاست.در ضمن برای تکمیل پرونده تا حلول وقت دادرسی انجام استعلام ثبتی نیز مورد تقاضاست.

 

ب)قرارداد فروش ملک (مبایعه نامه)

نمونه مبایعه نامه

ماده 1 : طرفين قرارداد

1-1- فروشنده/فروشندگان ……………  فرزند ………… به شماره شناسنامه    ………..   صادره از ………….کدملي………….  متولد …………  ساکن  ……………..  تلفن   ……………. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت………………….فرزند………………….. به………………….شماره شناسنامه …………… متولد ………………..  به موجب

2-1- خريدار/خريداران  ………………..   فرزند ……………  به شماره شناسنامه ………….. صادره از ……… کدملي   ………..  متولد  ……..ساکن   ……………………….. تلفن   ………. با وکالت/قيمومت/ولايت/وصايت     ……… فرزند ……… به شماره شناسنامه  …………. متولد  …………….. بموجب

 

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله :

عبارتست از انتقال …….. دانگ از  ………… داراي پلاک ثبتي شماره  …………….فرعي از  …………… اصلي . قطعه   ……  واقـع در بخش   ……………..        حوزه ثبتي ….   به مساحت …… متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال …. صفحه  …. دفتر…….بانضمام  …… دانگ پارکینگ شماره …. فرعی و…….      دانگ انبار شماره …..  فرعی از…..   اصلی

ماده 3 : ثمن معامله

مبلغ…………………  ریال معادل  ……………. تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوی خریدار / خریداران پرداخت می گردد .

1-3- مبلغ  ……………. ريال معادل………………تومان نقداً به موجب چک شماره ……………  عهده بانک  ………….   مورخ       ……………………….فی المجلس از ناحیه خریدار / خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده / فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

2-3- بقیه ثمن معامله که مبلغ  ………….. ريال معادل ………….. تومان می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد :

مبلغ……………………………و الباقی ثمن معامله که مبلغ ………………….    می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی / وکالتی در دفترخانه شماره  ……………….  واقع در………………………….

تبصره 1 : عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند 1-3 ماده 3 این مبایعه نامه از سوی فروشنده / فروشندگان تأثیری در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد

تبصره 2 : فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ  ……………….. صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی به خریدار تحویل نماید .

ماده 4 : شرايط مربوط به تنظيم سند

1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند طبق قرارداد در تاريخ     /    /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره…………. و یا دفترخانه ای که بانک یا سازمان متبوعه واقع در   ……………….  پیشنهاد نماید حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد ، در ضمن اجرای تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي ، موکول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي براي تنظيم سند ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد .

2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

ماده 5 : شرايط تسليم مورد معامله

1-5- فروشنده موظف است مورد معامله را در تاريخ     /    /    13  با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري کامل از مورد معامله را برطرف کند .

2-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

3-5- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و غصبـي بودن قانونـاً قابل انتقــال به خريـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل   ……………….   ريال بعنوان خسارت به خريدار بپردازد .

4-5- کليه هزينه هاي ناشي از تسليم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اينکه به صورت ديگري توافق شده باشد .

ماده 6 : آثار قرارداد

1-6- اين قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دليل به غير از خريدار منع مي کند . در صورت تخلف و انتقال به غير ، خريدار حق خواهد داشت درخواست فسخ قرارداد را نموده و يا با اقامه دعوي ابطال به طرفيت فروشنده و منتقل اليه ، الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد . در صورتيکه الزام ممکن نباشد خريدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کليه هزينه هايي که خريدار متقبل شده بپردازد و معادل  …………………………..   ريال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نمايد .

2-6- فروشنده متعهد است قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظيم سند رسمي کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداري ، مالياتي و غيره را اخذ نمايد .

3-6- فروشنده مکلف است کليه بدهيهاي احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمي تصفيه نمايد .

4-6- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزينه حق الثبت و حق التحرير بر عهده  ……………….   مي باشد .

5-6- قيمت توافق شده براي معامله در بند 1 ماده 3 به هيچ عنوان و به جهت نوسان قيمت مورد معامله قابل تغيير نيست و از اين حيث حق و ادعايي براي فروشنده يا خريدار متصور نيست .

6-6- کليه خيارات از جمله خيار غبن به استثناي خيار تدليس با اقرار طرفين اسقاط گرديد .

7-6- در صورتيکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ  ………………….  ريال بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت نمايد و در صورتيکه ممتنــع خريدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ  …………………  ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور علاوه بر انجام تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 7

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان   ………………    به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء این قرارداد مبلغ …………………. ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند . فسخ یا اقاله قرارداد تأثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .

ماده 8

اين قرارداد در تاريخ     /    /    13 در دفتر مشاور املاک ……………………..به نشاني     ……………………………………   در سه نسخه بين طرفين تنظيم و امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاک موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاک ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم نمايد و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند و هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است .

ماده 9

موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .