تصرف عدوانی


دعوای تصرف عدوانی عبارت است از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

تفاوت دعوای ممانعت از حق و مزاحمت:

دعوای مزاحمت نیز از جهات دیگر، مشمول قواعد حاکم بر دعاوی تصرف است

در مواردی ممکن است دعوای ممانعت از حق با دعوای مزاحمت اشتباه شود؛ در حالی که تمایز این دو دعوا به روشنی قابل تشخیص است. در حقیقت در ممانعت از حق، عمل فاعل، به طور کلی مانع استفاده کننده از حق میشود؛ در حالی که در مزاحمت عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرف ایجاد مینماید، بی آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی، غیرممکن نماید.